Doelstellingen uit de statuten

1. Energiecoöperatie de Groene Draad heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.

2. Het bedrijf dat de Groene Draad uitoefent of doet uitoefenen omvat:

 • het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Bronckhorst;
 • het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Bronckhorst, direct of indirect ten behoeve van de leden;
 • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden;
 • het bevorderen van energiebesparing door haar leden;
 • het bevorderen van de sociale samenhang binnen Bronckhorster gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder.
 • al het geen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

3. De Groene Draad kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden aangaan, mits niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.

4. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
 • het verwerven, oprichten en exploiteren van duurzame energie;
 • het sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun behoefte aan duurzame, lokaal geproduceerde energie;
 • het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor het bereiken van het doel van de coöperatie bevorderlijk kan zijn;
 • het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzame energie;
 • het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitgangspunten

 • Er is gekozen voor het werkgebied Bronckhorst. Dat is dus ruimer dan alleen postcoderoos 7255
 • De opbrengst van Energiecoöperatie de Groene Draad vloeit weer terug naar de leden
 • Een deel van de opbrengst wordt ingezet tbv de lokale gemeenschap.
 • Iedereen moet mee kunnen doen
 • Landschappelijke inpassing
 • Betaalbaarheid
 • Draagvlak en participatie