Privacyverklaring Energiecoöperatie de Groene Draad

Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van ambassadeurs, geïnteresseerden en leden worden door Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie, verrekening van energiebelasting, heffing van administratiekosten, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ledenovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt omwille van de geschiedschrijving, de naam van een lid en start- en beëindigingsdatum van het lidmaatschap bewaard.

Ontvangers van persoonsgegevens

Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. deelt persoonsgegevens met uw energieleverancier in uw belang. Deze deling van persoonsgegevens heeft als doelstelling ervoor zorgen dat de vrijstelling van energiebelasting voor u wordt verrekend door uw eigen energieleverancier. De coöperatie sluit hiervoor met elke betreffende leverancier een verwerkingsovereenkomst. Contactgegevens van uw eigen energieleverancier zijn bij u zelf bekend.

Belastingdienst

Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. deelt persoonsgegevens met de Belastingdienst, zodat gecontroleerd

kan worden of de leden inderdaad recht hebben op korting op de energiebelasting.

De contactgegevens van de Belastingdienst vindt u hieronder.

Belastingdienst Directie Grote Ondernemingen

Landelijk Milieubelastingenteam

Groningensingel 21

6835 EA Arnhem

 

 

 

Mediacode

Energiecoöperatie de Groene Draad U.A.  gebruikt in haar media uitingen (social media, website, persberichten etc.) veelvuldig foto en filmmateriaal. De coöperatie heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een (aspirant)lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat te allen tijde melden bij Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in uitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.

Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. respecteert de privacy van alle websitebezoekers

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site. Wij vragen slechts beperkte persoonlijke informatie van bezoekers (naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer) indien u zich wilt inschrijven als geïnteresseerde. Deze informatie hebben wij nodig om te kunnen bepalen of wij voldoen aan voorwaarden voor een provinciale subsidie, om te bepalen voor hoeveel certificaten er interesse is en om u te kunnen informeren over een bijeenkomst (informatiebijeenkomst(en), inschrijfavond(en)). Indien u zich wilt terugtrekken als geïnteresseerde dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen middels info@de-groenedraad.nl. Energiecoöperatie de Groene Draad U.A. zal daaropvolgend uw persoonlijke informatie verwijderen uit haar interessebestand.

Gebruik van cookies

De website www.de-groenedraad.nl maakt gebruik van een cookie om het gebruik van de website te kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie die www.de-groenedraad.nl plaatst worden gegenereerd door het content management system “Wordpress” en de daarbinnen geïnstalleerde plugins. Welke cookies geplaatst worden is in te zien via uw webbrowser. Doorgaans krijgt u hier informatie over door op het slotje te klikken dat u links van de domeinnaam aantreft. De gegevens kunnen worden gebruikt door de ontwikkelaar van het CMS, maar betreft enkel metadata. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.